Azteca Smart Lux

White 12"x24" Porcelain

White 24"x24" Porcelain

Black 12"x24" Porcelain

Black 24"x24" Porcelain