Chevron / Stratos

Chevron Gris - 18” x 36” Glazed Porcelain

Chevron Perla - 18” x 36” Glazed Porcelain

Stratos Gris - 18” x 36” Glazed Porcelain

Stratos Gris - 18” x 36” Glazed Porcelain